Tường thuật Trại Phục Sinh Heidesee 2019

Chúa nhật, 12.05.2019

T 19.4 đến 22.4.2019

Đây là Trại Phục sinh đông nhất từ trước tới nay với hơn 600 người tham dự. Chúa ban phước trên Việt nam Truyền Giáo, Hội thánh ngày càng phát triển.

 

Thời tiết nắng đẹp, lòng người cởi mở. Tuy số giường chỉ có khoảng 2/3 tổng số người tham dự, nhưng trong tình yêu Chúa, không nghe có tiếng phàn nàn. Xin Chúa cho chúng ta xây xong Hội trường Thế hệ 1000, và không cần phải thuê chỗ nữa!

 

 

Đề tài: Chúa Phục sinh sai các môn đồ đi  (Giăng 20,19-23)

Lúc đầu các môn đồ sợ hãi và thất vọng. Sau đó họ trở nên vui mừng. Lí do của sự thay đổi này là Chúa Giê-xu Phục sinh. Chúa Phục sinh thay đổi đời sống tất cả những ai tin cậy vào Ngài.

Tiếp theo Chúa sai họ đi „Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy“. Ngài trang bị cho họ Đức

Thánh Linh, để họ đi vào thế gian làm chứng rằng Chúa Giê-xu đã sống lại rồi, và hiện nay đang sống trong họ. Chúa hành động qua sự làm chứng này, để nhiều người được cứu (tha tội).

Đấy chính là ý nghĩa thật của cuộc đời chúng ta, những người được Chúa cứu

 

 

Đ tài: Phc sinh quá kh :

Chúa Jesus sống lại - làm thầy tế lễ đời đời!

Trong lịch sử loài người, duy chỉ Chúa Jesus phục sinh và sống đời đời (Khải 1:18). Không ai - không ai dám sánh với Ngài! Sự Phục sinh của Chúa Jesus Christ là biến động lớn từ âm phủ đến thiên đàng, và qua cả mọi thời đại của loài người.

Sau khi Phục sinh, Chúa Jesus đã đem huyết mình vào "Nơi thánh thật", và từ thời điểm nầy Ngài làm "Thầy tế lễ đời đời" theo ban Mên-chi-xê-đéc, để tha tội cho mọi người ăn năn, qua mọi thời đại (Hêb 5:6, 9:26b).

 

     V Đng Christ chng phi vào nơi thánh bi tay ngưi làm ra, theo kiu mÅu nơi thánh tht, bèn là vào chính trong tri, đ bây gi vì chúng ta hin ra trưc mt Đc Chúa Tri.  Hê 9:24  

Chúa Jesus không dùng huyết Ngài chuộc chúng ta từ tay của ma quỉ là "kẻ kiện cáo", nhưng Ngài đã chuộc chúng ta trước tòa án công bình của Đức Chúa Trời.

Ngày nay, Chúa Jesus Phục Sinh là "Thầy tế lễ đời đời" trong thân vị Đức Thánh Linh, Đấng khiến thế gian "tự cáo" về tội lỗi mình.

 

Phân biệt: Tự cáo & Kiện cáo!

* Tự cáo:

Đức Thánh Linh là Đấng khiến thế gian tự cáo: Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Giăng 16:8

- Tự cáo: Chúa Thánh Linh làm cho mình thấy chính mình qua Lời Ngài (tấm kính), để nhận biết tội lỗi, ăn năn và được tha thứ. Chúa cũng muốn chúng ta đối xử với anh em mình cũng như vậy: Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Mat 18:15

- Mục đích cuối cùng là: "được anh em lại".

* Kiện cáo:

- Ma quỉ là kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời (Khải 12:10)

- Mục đích cuối cùng của kiện cáo là "hạ địch thủ"!

- Đng đoán xét ai, thì các ngươi khi b đoán xét; đng lên án ai, thì các ngươi khi b lên án Lu 6:37.

Nhưng nếu anh em cn nut nhau, thì hãy gi, ko k ny b dit mt bi k khác

 

Thảo luận: Thế nào là "Tự cáo và kiện cáo"? Bạn khám phá ra mình thế nào? Quyết định?

 

Đ tài: Phục sinh hiện tại : Tái sinh (Giăng 3,1-16)

Dù "ngoan đạo" như Ni-cô-đem nhưng không được tái sinh thì cũng không được vào nước trời (vào hỏa ngục). Chúa dạy Ni-cô-đem cách để được tái sinh là nhờ nước và Thánh Linh (Giăng 3:5).

1. Nước là H2O -  Lễ Báp-têm nước (Rô 6:3-11): Nhận biết mình chết (giống như người bị rắn cắn), chạy đến thập tự Jesus, ăn năn tội và tin vào quyền năng của Huyết Chúa Jesus phục sinh. Đó là việc của con người.

2. Thánh Linh - Gió thổi (Chúa lập lại "hà sinh khí" - Sáng 2:7), người ấy được Chúa "thổi" Linh của Ngài vào, và người đó được tái sinh! Đó là việc của Chúa!

 

Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Giang 3:14,15

Nếu một người trong Hội Thánh VNTG, đã được Báp-têm, nhưng vì chưa hiểu nên chưa một lần ăn năn tội, chưa kinh nghiệm tái sinh thì sao? Người ấy phải có một lần nhận biết mình là một tội nhân, ăn năn tội, tin vào sự chết, sự sống lại của Chúa Jesus để được tha tội, và được Thánh Linh Chúa tái sinh (2. Cô 5:17).

 

Nhận biết điều vô cùng quan trọng mà Chúa Jesus đã dạy, nên sau khi nghe kêu gọi nhiều thanh niên, nhiều người đã bước lên cầu nguyện ăn năn, xin Chúa tái sinh! Halêluja!

 

Cám ơn Chúa về những con người nghe, tiếp nhận, chân thành làm theo Lời Ngài. Cảm tạ Chúa!

 

Đ tài: Phục sinh tương lai: Mọi người sẽ sống lại! (1Tes 4,13-18)

Lời Chúa phán, khi Chúa trở lại thì mọi người đều sẽ sống lại:

Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.  1- Tês 4:16 .Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.  1. Cô 15:52... 1. Cô 15:23, 2. Cô 4:14...

Ngày Chúa trở lại thình lình:

Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy. Mat 24:37-39

 

Vào Nước Trời: Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con. Khai 7:9-10

Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe! Mat 13:43

 

Vào hỏa ngục: Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.  Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.  Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Khai 20:12-15

 

Sự Phân rẽ: - Trong Hội Thánh: Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn. Mat 25:1,2

- Trong gia đình : Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại.  Lu 17:34

 Hai người đờn bà xay chung cối, một người được rước đi, còn một bị để lại.

Hai người ở ngoài đồng, một người được rước đi, còn một bị để lại. Lu 17:35,36

 

Bạn sẽ ra sao trong ngày của Chúa - Bạn đang chuẩn bị gì để mang theo? Hãy làm ngay bây giờ!

Chúa đang chuẩn bị nước Thiên Đàng cho chúng ta: Giăng 14:1

 

Kì trại trôi qua thật nhanh. Mỗi người đều nhận được sức mới từ Chúa Phục sinh. Chúng tôi thầm hứa nguyện: hãy sống xứng đáng với sự sống Chúa ban cho!

Plzen, ngày 25.4.2019 - TL Lưu Kim Phấn

Tại Đức:

Địa chỉ: Otto-Stomps-Str. 91 | 06116 Halle Saale
Điện thoại: +49.30.6780 6866

Tại Việt Nam: 

Địa chỉ: 83 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3553 7660

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree